ایمیل های قابل دسترس: نحوه طراحی و کد گذاری آنها در مسیر درست

درخواست حذف این مطلب

ایمیل رشد می کند و با استفاده بیشتر و بیشتر کاربران و مارک های آن برای ارتباطات تجاری، این بخش همچنان بخشی از زندگی روزمره در همه گروه های سنی است. اما سوال اینجاست: آیا شما به گروه بالقوه خود دسترسی پیدا کرده اید و ایمیل های خود را برای هر ی که در گروه هدف قرار دارد قابل دسترسی است؟

ادامه مطلب